اضافه نمودن برچسب

برای اضافه کردن برچسب به کلمات کلیدی یک دامنه، ابتدا بایستی به منوی مدیریت دامنه وارد شوید. در صفحه موجود و در مقابل آدرس دامنه، گزینه برچسب را مشاهده خواهید کرد که با انتخاب آن به صفحه برچسب های آن دامنه هدایت خواهید شد. در این مرحله شما با انتخاب گزینه افزودن برچسب، بایستی نسبت به اضافه کردن برچسب مدنظر خود اقدام نمایید. بدین ترتیب که بعد از وارد نمودن برچسب مدنظر خود، بایستی دکمه ثبت را انتخاب کنید.

اضافه نمودن برچسب