بررسی میانگین رتبه کلمات کلیدی

با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی سه باکس که شامل اطلاعات جامعی از وضعیت کلمات کلیدی سایت شما و تغییرات آنها در روزهای گذشته است در اختیار شما قرار می گیرد.

میانگین رتبه کلمات کلیدی، از جمع رتبه تمام کلمات کلیدی وارد شده تقسیم بر تعداد آن ها محاسبه می شود و رتبه کلمات کلیدی که در ده صفحه ابتدایی یافت نشوند، به صورت پیش فرض 100 در نظر گرفته می شوند. ضمنا عدد سمت چپ باکس مذکور میزان تغییرات میانگین رتبه کلمات کلیدی سایت را نسبت به روز گذشته نمایش می دهد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. در نمودار پایین باکس مذکور نیز تغییرات دو هفته اخیر میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه شما قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت دو روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر موجود در بالای باکس مذکور، به صفحه میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه خود وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از میانگین های روزانه رتبه کلمات کلیدی دامنه خود به همراه تغییرات میانگین نسبت به روز گذشه و همچنین تعداد کلمات کلیدی ثبت شده و فعال دامنه را مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه

همچنین با انتخاب گزینه مشاهده کلمات کلیدی، می توانید رتبه تمام کلمات کلیدی دامنه را در آن تاریخ مشاهده نمایید.

مشاهده رتبه کلمات کلیدی دامنه در یک روز خاص

همچنین در پایین صفحه نیز میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه میانگین رتبه کلمات کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار میانگین رتبه کلمات کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه