مشاهده رتبه و آمار کلمات کلیدی دامنه رقبا در برچسب

برای مشاهده رتبه و آمار کلمات کلیدی دامنه رقبا در یک برچسب، با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه برچسب ها، بایستی گزینه رقبا در مقابل برچسب مدنظر را انتخاب نمایید. در صفحه جاری سه باکس افقی در قالب نمودار و جدول، که شامل اطلاعات جامعی از وضعیت کلمات کلیدی رقبای شما و تغییرات آنها در روزهای گذشته است در اختیار شما قرار می گیرد.

در باکس اول، میانگین رتبه کلمات کلیدی دامنه شما و رقبا در آن برچسب و در روز جاری نمایش داده می شود. میانگین رتبه کلمات کلیدی، از جمع رتبه تمام کلمات کلیدی وارد شده تقسیم بر تعداد آن ها محاسبه می شود و رتبه کلمات کلیدی که در ده صفحه ابتدایی یافت نشوند، به صورت پیش فرض 100 در نظر گرفته می شوند. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه اصلی و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. اولین رکورد مربوط به هر رقیب نیز روز بعد از وارد کردن دامنه آن رقیب ثبت خواهد شد.

میانگین رتبه کلمات کلیدی رقیب در برچسب

در باکس دوم، توزیع کلمات کلیدی دامنه شما و رقبا در آن برچسب نمایش داده می شود. در این قسمت تعداد کلمات کلیدی موجود در 3 رتبه، 10 رتبه، 100 رتبه اول و کلمات کلیدی بدون رتبه را مشاهده خواهد کرد. منظور از 3 رتبه اول رتبه 1 تا 3، 10 رتبه اول رتبه 4 تا 10، 100 رتبه اول رتبه 11 تا 100 و بدون رتبه، رتبه 101 به بالا می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه اصلی و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. اولین رکورد مربوط به هر رقیب نیز روز بعد از وارد کردن دامنه آن رقیب ثبت خواهد شد.

توزیع کلمات کلیدی رقیب در برچسب

در باکس سوم، رتبه کلمات کلیدی دامنه شما و رقبا در آن برچسب و در روز جاری نمایش داده می شود. در این قسمت لیست تمامی کلمات کلیدی، رتبه روز جاری، تغییرات رتبه نسبت به روز قبل و لینک صفحه یافت شده را برای دامنه خود و رقبای وارد شده مشاهده خواهید کرد. بروز رسانی روزانه رتبه کلمات کلیدی دامنه شما و رقبا روز بعد از ثبت آن کلمات آغاز خواهد شد.

رتبه کلمات کلیدی رقیب در برچسب

با انتخاب آیکون موجود در سمت راست کلمه کلیدی مدنظر خود، می توانید رتبه دامنه خود و رقبا را برای کلمه کلیدی انتخاب شده به تفکیک روز و به صورت نموداری مشاهده نمایید. در نمودار تاریخچه رقبا با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار رتبه کلمه کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش کلمه کلیدی رقیب در برچسب