حذف برچسب

برای حذف یک برچسب بایستی در صفحه برچسب ها از میان برچسب هایی که پیش از این برای این دامنه اضافه نموده اید، گزینه حذف موجود در مقابل برچسب مدنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد.

برچسب ها