بررسی توزیع رتبه کلمات کلیدی

با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی سه باکس که شامل اطلاعات جامعی از وضعیت کلمات کلیدی سایت شما و تغییرات آنها در روزهای گذشته است در اختیار شما قرار می گیرد.

در باکس توزیع کلمات کلیدی، تعداد کلمات کلیدی موجود در 3 رتبه، 10 رتبه، 100 رتبه اول و کلمات کلیدی بدون رتبه و تغییرات هر یک نسبت به روز گذشته را مشاهده خواهد کرد. منظور از 3 رتبه اول رتبه 1 تا 3، 10 رتبه اول رتبه 4 تا 10، 100 رتبه اول رتبه 11 تا 100 و بدون رتبه، رتبه 101 به بالا می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. در نمودار پایین باکس مذکور نیز تغییرات دو هفته توزیع کلمات کلیدی دامنه شما قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت دو روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر موجود در بالای باکس مذکور، به صفحه توزیع کلمات کلیدی دامنه خود وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از تعداد کلمات کلیدی موجود در 3 رتبه، 10 رتبه، 100 رتبه اول و کلمات کلیدی بدون رتبه و همچنین تغییرات هر یک را به تفکیک روز مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش توزیع رتبه کلمات کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز توزیع کلمات کلیدی دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه توزیع کلمات کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار صعود/سقوط کلمات کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید.

مشاهده نمودار گزارش توزیع رتبه کلمات کلیدی دامنه