بررسی صعود/سقوط رتبه کلمات کلیدی

با مراجعه به صفحه مدیریت دامنه ها و انتخاب گزینه کلمات کلیدی سه باکس که شامل اطلاعات جامعی از وضعیت کلمات کلیدی سایت شما و تغییرات آنها در روزهای گذشته است در اختیار شما قرار می گیرد.

در باکس صعود/سقوط کلمات کلیدی، تعداد کلمات کلیدی که رتبه آنها نسبت به روز گذشته پیشرفت کرده، تعداد کلمات کلیدی که رتبه آنها نسبت به روز گذشته پسرفت کرده و تعداد کلمات کلیدی که رتبه آنها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته و میزان تغییرات هر یک را مشاهده خواهید کرد. در ضمن پیکان سبز نشانگر صعود رتبه، پیکان قرمز نشانگر سقوط رتبه و خط تیره نشانگر ثبات رتبه می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد. در نمودار پایین باکس مذکور نیز تغییرات دو هفته اخیر صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه شما قابل مشاهده می باشد. توجه داشته باشید که این قسمت دو روز بعد از وارد نمودن دامنه و کلمات کلیدی فعال خواهد شد.

با انتخاب گزینه اطلاعات بیشتر موجود در بالای باکس مذکور، به صفحه صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه خود وارد خواهید شد. در این صفحه لیستی از تعداد کلمات کلیدی صعودی/نزولی/ثابت و مجموع رتبه صعودی/نزولی دامنه مذکور و مجموع هر یک را به تفکیک روز مشاهده خواهید کرد.

مشاهده گزارش صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه

همچنین در پایین صفحه نیز صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه شما به تفکیک روز و به صورت نموداری موجود می باشد. در نمودار تاریخچه صعود/سقوط کلمات کلیدی با انتخاب تاریخ های مدنظر خود در قسمت های تاریخ شروع و تاریخ پایان و انتخاب گزینه فیلتر می توانید آمار صعود/سقوط کلمات کلیدی را در بازه زمانی مدنظر خود مشاهده نمایید. همچنین با انتخاب گزینه مجموع تعداد تغییرات کلمات کلیدی یا مجموع تعداد تغییرات رتبه در مقابل عنوان نمایش نمودار، مدل اطلاعات نمودار بر روی حالت مدنظر شما تنظیم خواهد شد.

مشاهده نمودار گزارش صعود/سقوط کلمات کلیدی دامنه