اضافه نمودن رقبا

افزودن رقبا به دامنه موجود در حساب کاربری.

درخواست

post /domain/{domain_id}/competitors
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • competitors string required

  لیست دامنه های رقیب

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • competitors array

  لیست دامنه های رقیب اضافه شده

  • id integer

   شناسه دامنه رقیب

  • domain string

   نام دامنه رقیب

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request POST 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/competitors' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14=' \
--form 'competitors[0]="technolife.ir"'
{
  "result": true,
  "message": "domain's competitors added successfully.",
  "competitors": [
    {
      "id": 15,
      "domain": "technolife.ir"
    }
  ],
  "status": 200
}