حذف نمودن دامنه

حذف نمودن دامنه موجود در حساب کاربری.

درخواست

delete /domains
 • id integer required

  شناسه دامنه

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request DELETE 'https://kwrank.ir/api/v1/domains?id=56' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "message": "Domain removed successfully.",
  "status": 200
}