دریافت لیست برچسب های دامنه

دریافت لیست برچسب های اضافه شده در دامنه.

درخواست

get /domain/{domain_id}/tags
 • domain_id integer

  شناسه دامنه

 • page integer

  شماره صفحه

 • limit integer

  حداکثر تعداد نتایج قابل دریافت

 • tag_name string

  نام برچسب

 • sort_field string

  مبنای مرتب سازی: مقدار این فیلد می تواند tag_name (نام برچسب) باشد.

 • sort_direction string

  نحوه مرتب سازی: مقدار این فیلد می تواند asc (صعودی) و یا desc (نزولی) باشد.

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • domain_tags_list object

  اطلاعات صفحه بندی و لیست برچسب های دامنه

  • current_page integer

   شماره صفحه جاری

  • data array

   آیتم های بازگردانده شده لیست

   • id integer

    شناسه برچسب

   • tag_name string

    نام برچسب

   • number_of_keywords integer

    تعداد کلمات کلیدی فعال برچسب

  • first_page_url string

   آدرس صفحه اول

  • from integer

   شماره اولین آیتم بازگردانده شده

  • last_page integer

   شماره صفحه آخر

  • last_page_url string

   آدرس صفحه آخر

  • next_page_url string nullable

   آدرس صفحه بعدی

  • path string

   آدرس پایانه

  • per_page integer

   تعداد آیتم ها در هر صفحه

  • prev_page_url string nullable

   آدرس صفحه قبلی

  • to integer

   شماره آخرین آیتم بازگردانده شده

  • total integer

   مجموع آیتم ها

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request GET 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tags?page=1&limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "domain_tags_list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 8,
        "tag_name": "لپ تاپ",
        "number_of_keywords": 0
      }
    ],
    "first_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tags?limit=10&page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tags?limit=10&page=1",
    "next_page_url": null,
    "path": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tags",
    "per_page": "10",
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  },
  "status": 200
}