حذف نمودن کلمه کلیدی از برچسب

حذف نمودن کلمه کلیدی از برچسب دامنه.

درخواست

delete /domain/{domain_id}/tag/{tag_id}/keywords
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • tag_id integer required

  شناسه برچسب

 • id integer required

  شناسه کلمه کلیدی

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request DELETE 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tag/8/keywords?id=65' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "message": "Keyword removed from tag successfully.",
  "status": 200
}