دریافت لیست دامنه ها

دریافت لیست دامنه های اضافه شده در حساب کاربری.

درخواست

get /domains
 • page integer

  شماره صفحه

 • limit integer

  حداکثر تعداد نتایج قابل دریافت

 • link string

  آدرس لینک

 • link_type string

  وضعیت لینک: مقدار این فیلد می تواند all (همه دامنه ها)، active (دامنه های فعال) و یا archive (دامنه های آرشیو شده) باشد.

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • domains_list object

  اطلاعات صفحه بندی و لیست دامنه ها

  • current_page integer

   شماره صفحه جاری

  • data array

   آیتم های بازگردانده شده لیست

   • id integer

    شناسه دامنه

   • is_active boolean

    وضعیت فعال بودن دامنه

   • link string

    لینک دامنه ثبت شده

   • number_of_keywords integer

    تعداد کلمات کلیدی فعال دامنه

   • creation_date string

    تاریخ ثبت دامنه

  • first_page_url string

   آدرس صفحه اول

  • from integer

   شماره اولین آیتم بازگردانده شده

  • last_page integer

   شماره صفحه آخر

  • last_page_url string

   آدرس صفحه آخر

  • next_page_url string nullable

   آدرس صفحه بعدی

  • path string

   آدرس پایانه

  • per_page integer

   تعداد آیتم ها در هر صفحه

  • prev_page_url string nullable

   آدرس صفحه قبلی

  • to integer

   شماره آخرین آیتم بازگردانده شده

  • total integer

   مجموع آیتم ها

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request GET 'https://kwrank.ir/api/v1/domains?page=1&limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "domains_list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 56,
        "is_active": 1,
        "link": "digikala.com",
        "number_of_keywords": 0,
        "creation_date": "2023-12-12"
      }
    ],
    "first_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domains?limit=10&link_type=all&page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domains?limit=10&link_type=all&page=1",
    "next_page_url": null,
    "path": "https://kwrank.ir/api/v1/domains",
    "per_page": "10",
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  },
  "status": 200
}