دریافت لیست کلمات کلیدی دامنه

دریافت لیست کلمات کلیدی اضافه شده در دامنه به همراه اطلاعات مربوط به رتبه ها، تغییرات رتبه، لینک یافت شده از دامنه، میزان رقابت و جستجوی ماهانه.

درخواست

get /domain/{domain_id}/keywords
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • page integer

  شماره صفحه

 • limit integer

  حداکثر تعداد نتایج قابل دریافت

 • keyword_name string

  نام کلمه کلیدی

 • keyword_type string

  وضعیت کلمه کلیدی: مقدار این فیلد می تواند all (همه کلمات)، active (کلمات فعال) و یا archive (کلمات آرشیو شده) باشد.

 • country_id integer

  شناسه کشور

 • city_id integer

  شناسه شهر

 • device_type string

  نوع دستگاه: مقدار این فیلد می تواند android ،desktop یا ios باشد.

 • sort_field string

  مبنای مرتب سازی: مقدار این فیلد می تواند keyword_name (نام کلمه کلیدی)، rank (رتبه)، rank_changes (تغییرات رتبه)، weekly_rank_changes (تغییرات هفتگی رتبه)، monthly_rank_changes (تغییرات ماهانه رتبه)، competition (میزان رقابت) و یا average_monthly_searches (میانگین جستجوی ماهانه) باشد.

 • sort_direction string

  نحوه مرتب سازی: مقدار این فیلد می تواند asc (صعودی) و یا desc (نزولی) باشد.

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • keywords_list object

  اطلاعات صفحه بندی و لیست کلمات کلیدی دامنه

  • current_page integer

   شماره صفحه جاری

  • data array

   آیتم های بازگردانده شده لیست

   • id integer

    شناسه کلمه کلیدی

   • device_type string

    نوع دستگاه

   • is_active boolean

    وضعیت فعال بودن کلمه کلیدی

   • weekly_rank_changes integer nullable

    تغییرات هفتگی رتبه

   • monthly_rank_changes integer nullable

    تغییرات ماهانه رتبه

   • keyword_name string

    نام کلمه کلیدی

   • is_keyword_checked_on_keyword_planner boolean

    وضعیت بررسی شدن کلمه کلیدی در گوگل کیورد پلنر

   • competition string nullable

    میزان رقابت: مقدار این فیلد می تواند medium ،high یا low باشد.

   • average_monthly_searches integer nullable

    میانگین جستجو

   • search_volume_history object nullable

    تاریخچه جستجوی ماهانه

    • date string

     تاریخ بررسی

    • value integer nullable

     مقدار میانگین جستجو

   • link string nullable

    لینک یافته شده (در صورتی که مقدار Null برگردانده شود، به معنی عدم یافتن لینک در صد نتیجه ابتدایی گوگل می باشد.)

   • rank integer nullable

    رتبه (در صورتی که مقدار Null برگردانده شود، به معنی عدم یافتن لینک در صد نتیجه ابتدایی گوگل می باشد.)

   • is_there_keyword_cannibalization boolean

    وجود همنوع خواری

   • is_it_featured_snippet boolean

    قرارگیری لینک در Featured Snippet

   • is_it_amp_link boolean

    دارا بودن ویژگی AMP

   • rank_changes integer nullable

    تغییر رتبه نسبت به روز گذشته (در صورتی که مقدار Null برگردانده شود، به معنی عدم یافتن لینک در صد نتیجه ابتدایی گوگل در دو روز متوالی می باشد.)

   • has_the_ranking_ever_been_checked boolean

    وضعیت بررسی شدن رتبه: در صورتی که رتبه کلمه کلیدی تا به حال بررسی شده باشد، مقدار این فیلد true و در غیر این صورت false می باشد.

   • country string

    کشور

   • city string

    شهر

   • creation_date string

    تاریخ ایجاد

  • first_page_url string

   آدرس صفحه اول

  • from integer

   شماره اولین آیتم بازگردانده شده

  • last_page integer

   شماره صفحه آخر

  • last_page_url string

   آدرس صفحه آخر

  • next_page_url string nullable

   آدرس صفحه بعدی

  • path string

   آدرس پایانه

  • per_page integer

   تعداد آیتم ها در هر صفحه

  • prev_page_url string nullable

   آدرس صفحه قبلی

  • to integer

   شماره آخرین آیتم بازگردانده شده

  • total integer

   مجموع آیتم ها

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request GET 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keywords?page=1&limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "keywords_list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "id": 65,
        "device_type": "desktop",
        "is_active": 1,
        "weekly_rank_changes": null,
        "monthly_rank_changes": null,
        "keyword_name": "خرید لپ تاپ",
        "is_keyword_checked_on_keyword_planner": 1,
        "competition": "high",
        "average_monthly_searches": 19200,
        "search_volume_history": [
          {
            "date": "Nov 2022",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Dec 2022",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Jan 2023",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Feb 2023",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Mar 2023",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Apr 2023",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "May 2023",
            "value": 15200
          },
          {
            "date": "Jun 2023",
            "value": 15200
          },
          {
            "date": "Jul 2023",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Aug 2023",
            "value": 19200
          },
          {
            "date": "Sep 2023",
            "value": 23200
          },
          {
            "date": "Oct 2023",
            "value": 23200
          }
        ],
        "has_the_ranking_ever_been_checked": true,
        "link": "https://www.digikala.com/search/category-notebook-netbook-ultrabook/",
        "rank": 1,
        "rank_changes": null,
        "is_there_keyword_cannibalization": 1,
        "is_it_featured_snippet": 0,
        "is_it_amp_link": 0,
        "country": "ایران",
        "creation_date": "2023-12-12"
      }
    ],
    "first_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keywords?limit=10&keyword_type=all&page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keywords?limit=10&keyword_type=all&page=1",
    "next_page_url": null,
    "path": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keywords",
    "per_page": "10",
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  },
  "status": 200
}