دریافت تاریخچه رتبه کلمه کلیدی

دریافت تاریخچه لیست رکوردهای ثبت شده از رتبه یک کلمه کلیدی.

درخواست

get /domain/{domain_id}/keyword
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • id integer required

  شناسه کلمه کلیدی

 • page integer

  شماره صفحه

 • limit integer

  حداکثر تعداد نتایج قابل دریافت

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • keyword_ranks_list object

  اطلاعات صفحه بندی و لیست رتبه های کلمه کلیدی

  • current_page integer

   شماره صفحه جاری

  • data array

   آیتم های بازگردانده شده لیست

   • link string nullable

    لینک یافته شده (در صورتی که مقدار Null برگردانده شود، به معنی عدم یافتن لینک در صد نتیجه ابتدایی گوگل می باشد.)

   • rank integer nullable

    رتبه (در صورتی که مقدار Null برگردانده شود، به معنی عدم یافتن لینک در صد نتیجه ابتدایی گوگل می باشد.)

   • is_there_keyword_cannibalization boolean

    وجود همنوع خواری

   • rank_changes integer nullable

    تغییر رتبه نسبت به روز گذشته (در صورتی که مقدار Null برگردانده شود، به معنی عدم یافتن لینک در صد نتیجه ابتدایی گوگل در دو روز متوالی می باشد.)

   • is_it_featured_snippet boolean

    قرارگیری لینک در Featured Snippet

   • is_it_amp_link boolean

    دارا بودن ویژگی AMP

   • creation_date string

    تاریخ ایجاد

  • first_page_url string

   آدرس صفحه اول

  • from integer

   شماره اولین آیتم بازگردانده شده

  • last_page integer

   شماره صفحه آخر

  • last_page_url string

   آدرس صفحه آخر

  • next_page_url string nullable

   آدرس صفحه بعدی

  • path string

   آدرس پایانه

  • per_page integer

   تعداد آیتم ها در هر صفحه

  • prev_page_url string nullable

   آدرس صفحه قبلی

  • to integer

   شماره آخرین آیتم بازگردانده شده

  • total integer

   مجموع آیتم ها

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request GET 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keyword?id=65&page=1&limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "keyword_ranks_list": {
    "current_page": 1,
    "data": [
      {
        "link": "https://www.digikala.com/search/category-notebook-netbook-ultrabook/",
        "rank": 1,
        "is_there_keyword_cannibalization": 1,
        "rank_changes": null,
        "is_it_featured_snippet": 0,
        "is_it_amp_link": 0,
        "creation_date": "2023-12-12"
      }
    ],
    "first_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keyword?limit=10&page=1",
    "from": 1,
    "last_page": 1,
    "last_page_url": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keyword?limit=10&page=1",
    "next_page_url": null,
    "path": "https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keyword",
    "per_page": "10",
    "prev_page_url": null,
    "to": 1,
    "total": 1
  },
  "status": 200
}