اضافه نمودن کلمات کلیدی به برچسب

افزودن کلمات کلیدی به برچسب دامنه.

درخواست

post /domain/{domain_id}/tag/{tag_id}/keywords
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • tag_id integer required

  شناسه برچسب

 • keywords_id array required

  شناسه کلمات کلیدی

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request POST 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tag/8/keywords' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14=' \
--form 'keywords_id[0]=65'
{
  "result": true,
  "message": "Keywords tagged successfully.",
  "status": 200
}