اضافه نمودن برچسب

افزودن برچسب به دامنه موجود در حساب کاربری.

درخواست

post /domain/{domain_id}/tags
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • tag_name string required

  نام برچسب

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • id integer

  شناسه برچسب اضافه شده

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request POST 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/tags?tag_name=لپ تاپ' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "message": "Tag saved successfully.",
  "id": 8,
  "status": 200
}