اضافه نمودن دامنه

افزودن دامنه در حساب کاربری.

درخواست

post /domains
 • domain string required

  نام دامنه

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

 • id integer

  شناسه دامنه اضافه شده

curl --location --request POST 'https://kwrank.ir/api/v1/domains' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14=' \
--form 'domain="digikala.com"'
{
  "result": true,
  "message": "Domain added successfully.",
  "status": 200,
  "id": 56
}