اضافه نمودن کلمات کلیدی

افزودن کلمات کلیدی به دامنه موجود در حساب کاربری.

درخواست

post domain/{domain_id}/keywords
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • keywords array required

  لیست کلمات کلیدی

 • country_id integer required

  شناسه کشور: برای دریافت لیست کشورها می توانید به صفحه دریافت لیست کشور و شهرها مراجعه نمایید.

 • city_id integer

  شناسه شهر: برای دریافت لیست شهرها می توانید به صفحه دریافت لیست کشور و شهرها مراجعه نمایید.

 • device_type string required

  نوع دستگاه: مقدار این فیلد می تواند android ،desktop یا ios باشد.

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

 • keywords array

  لیست کلمات کلیدی اضافه شده

  • id integer

   شناسه کلمه کلیدی

  • keyword_name string

   نام کلمه کلیدی افزوده شده

curl --location --request POST 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/keywords' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14=' \
--form 'keywords[0]="خرید لپ تاپ"' \
--form 'country_id=1' \
--form 'device_type="desktop"'
{
  "result": true,
  "message": "New keywords added successfully.",
  "keywords": [
    {
      "id": 65,
      "keyword_name": "خرید لپ تاپ"
    }
  ],
  "status": 200
}