حذف رقیب

حذف نمودن رقیب دامنه.

درخواست

delete /domain/{domain_id}/competitors
 • domain_id integer required

  شناسه دامنه

 • id integer required

  شناسه دامنه رقیب

پاسخ

 • result boolean

  نتیجه درخواست ارسالی

 • message string

  پیام حاوی نتیجه درخواست

 • status integer

  کد وضعیت پاسخ دریافتی

curl --location --request DELETE 'https://kwrank.ir/api/v1/domain/56/competitors?id=15' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOi...OxiOIqv14='
{
  "result": true,
  "message": "Competitor removed successfully.",
  "status": 200
}